KRİZ HALİ
 
        Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile milli hedef ve menfaatlerine yönelik hasmane tutum ve davranışların; anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya hak he hürriyetlerini ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketlerinin, tabi afetlerin, tehlikeli ve salgın hastalıkların, büyük yangınların, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olayların, ağır ekonomik bunalımların, iltica ve büyük nüfus hareketlerinin, ayrı ayrı veya birlikte vuku bulduğu hallere Kriz Hali denir.
 
KRİZ YÖNETİMİ
 
     Kriz Yönetimi; krizi yaratan olayların önlenmesi, ortadan kaldırılmasını veya ülke menfaatleri doğrultusunda en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla gereken hazırlık ve faaliyetlerin yönlendirilmesidir.
 
AFET YÖNETİM ESASLARI
 
      Etkili bir Afet yönetimi için kriz durumunun zamanında teşhisi, kriz durumlarında takip edilecek konuların önceden tespiti, işler olarak muhafazası ve kriz tedbirlerinin gecikmeden uygulamaya konması esastır. Kriz yönetimi bir kriz durumunun teşhisinden başlayarak gerekli yönlendirici kararların alınmasına, uygulanmasına takip ve kontrolüne kadar uzanan bir seri faaliyetler manzumesidir. İlçe Kriz Merkezi, kriz emarelerinin belirmesi veya başlaması ile birlikte Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi veya Valilik Kriz Merkezinden alınan emir doğrultusunda Kaymakamın emri ile faaliyete geçer.
İlçe Kriz Merkezi, Kaymakamın başkanlığında İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü, kurum temsilcileri ile yeter miktarda büro ve muhabere elemanından oluşturularak acil durumlarda vakit kaybetmeksizin icraata geçecek şekilde hazır halde tutulur. Bu kadro çekirdek kadro olarak devamlı görev yapar.
Krizin önlenemediği veya tırmanma eğilimi gösterdiği hallerde durumun gelişmesine göre alınacak ek tedbirler Kaymakamın başkanlığında toplanan İlçe Kriz Merkezi Karar Organında görüşülerek ilgili üst merkezlere Kaymakam tarafından önerilir.
Kriz yönetimi uygulaması süresince krizle ilgili bilgi, haber ve istihbarat İlçe Kriz Merkezi tarafından İl Kriz Merkezi`ne, İl Kriz Merkezi tarafından ise Başbakanlık Kriz Yönetim Durum Değerlendirme Merkezi`ne, İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi ile kurulmuş ise Bölge Kriz Yönetim Merkezi`ne periyodik olarak rapor edilir. 
 
KRİZ MERKEZİ TEŞKİLATI
 
      Kriz durumlarında Kriz Merkezinin teşkilatlanmasını, tertiplenmesini, çalışma usullerini, görev ve sorumluluklarını belirlemek ve bu suretle krizin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla; Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönergesi ve İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Yönergesi esaslarına göre Yönergenin kapsamındaki Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlçe Kaymakamlığına dağıtımları yapılmıştır.
Yönergenin uygulanmasından Kaymakam, hizmetlerin yürütülmesinden birimlerin en üst amirleri sorumlu kılınmıştır.
 
KRİZ YÖNETİMİNİ GEREKTİREN HALLER
 
     Kriz Yönetimini gerektiren; dış tehdit, yaygın şiddet hareketleri, tabii afetler, iltica ve büyük nüfus hareketleri, tehlikeli salgın hastalıklar, büyük yangınlar, radyasyon ve hava kirliliği gibi kimyasal tehlikeler, ağır ekonomik bunalım durumlarında faaliyete geçecek olan İlçe Kriz Merkezinin, gerektiğinde uygulamaya konulmak üzere vardiya listeleri, her kriz haline göre 3 vardiya şeklinde olayın özelliği itibariyle koordinatör birimce hazırlanarak Valilik Makamına onaylatılmıştır.
 
KRİZ MERKEZİ TEŞKİLATI
 
       İlçemiz Kriz Merkezi, aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:
 
Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu
Sekreterya
İşlem Kısmı
Muhabere Kısmı
İdari Kısım
 
        İlçemiz Kriz Merkezi; 96/8716 Sayılı Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği ile İlçe Kriz Merkezi Yönergesinde belirtilen görevleri yapmak, hizmet ve uygulamaları takip, kontrol ve koordine organı olarak faaliyette bulunmak üzere, ilgili birimlerin temsilcilerinden Kaymakamın emri ile kurularak çalıştırılmaktadır.