Nüfus Müdür V. 
Halit ARACI
 
 

GÖREVLERİ:
 
 
Görev çevresi içerisindeki nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerini mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek.
 
Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yılsonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
Görev çerçevesinde nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak.
 
 Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malul olan ya da kanuni şekillere uyulmaksızın yapılmış evlilikleri o yerin Cumhuriyet savcılığına bildirmek.
 
Bu yönergede belirlenen esaslara göre kayıt örneği veya bilgi vermek.
Devletimizin taraf olduğu uluslar arası sözleşmeleri uygulamak.
Nüfus müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde zamanında yapmak.
 
Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak.
Nüfus cüzdanı ve uluslararası aile cüzdanı düzenlemek, Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.