Akçakale Yazı İşleri Müdürlüğü

 
 
Kenan YILDIRIM
Akçakale Kaymakamlığı
Yazı İşleri Müdür V.
 
 
 


Kenan YILDIRIM
Yazı İşleri Müdür V.

 Tel:

Müdür

: (0414) 411 20 25

 Faks:

(0414) 411 20 97

 Adres:

 İstasyon Caddesi Hükümet Konağı Akçakale / ŞANLIURFA

 E-mail:

kenan.yildirim@icisleri.gov.tr

 Web:

www.akcakale.gov.tr

 

                 İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANLARI
                                     

1.Evrak havale ve dağıtımı 
2.Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı
3.Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri. 
4.Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim, mesai saatleri, kıyafet) 
5.Vakıflarla İlişkiler 
6.Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri. 
7.Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri. 
8.Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma. 
9.Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler. 
10.Köy Hizmetleri Müdürlüğü İşlemleri 
11.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemleri 
12.Çevre ve Orman Bakanlığı İşlemleri 
13.Kültür Bakanlığı - Anıtlar - Müzeler - Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kur. 
14.Yerel Bilgi Projesi 
15.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri 
16.Yükseköğretim ve Üniversitelerle ilgili İşlemler. 
17.İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler.

 

İDARE KURULU BÜROSU
 

1.İl İdare Kurulu karar ve işlemleri (Yeşilkart, Muhtaçlık, Askerlik Kararları vb.) 
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları ile ilgili iş ve işlemler. 
2.İdare Kurulu nüfus ve askerlik para cezaları. 
3.İmar iş ve işlemler 
4.Disiplin kurulu karar iş ve işlemler. 
5.1609 sayılı kanun (Atatürk aleyhine işlenen suçlar) ile ilgili yazışmalar. 
6.Görevden uzaklaştırma işlemleri. 
7.Taşınmaz mal zilyetliği ile ilgili uygulamalar. 
8.Muhtaçlık ve bakım belgeleri. 
9.Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği, köy kurulması, bağlılık değişikliği işlemleri. 
10.Kamulaştırma kanunu ile ilgili iş ve işlemler. 
11.Askerliğe karar verme işleri. 
12.Harita, köy, bağlı, tabi yer adlarının değiştirme.
 

 

PLANLAMA VE KOORDİNASYON BÜROSU
 

1.Kalkınma planı hazırlık ve uygulanması. 
2.Yıllık uygulama programı hazırlanması ve uygulanması. 
3.İl programı hazırlanması ve uygulanması. 
4.Envanter çalışmaları ve öncelikli kriterler. 
5.Genel durum raporları. 
6.İl koordinasyon Kurulu çalışmaları. 
7.İdare şube başkanları toplantıları. 
8.Plan, program ve toplum kalkınmasında eğitim-öğretim. 

 

HUKUK İŞLERİ BÜROSU
 

1.İdari yargıya başvurma işleri. 
2.İnceleme ve denetleme işleri (Valiliğin dernekler, sendikalar,vakıflar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili olup, emniyet ve Jandarma görevleri dışında kalan gözetim ve denetim iş ve işlemleri.) 
3.Valilik-Konsolosluk ilişkileri, imza ve tasdik işlemleri. 
4.Şefliğin teftiş ve denetimi ile ilgili işlemler. 
5.Genel emirler. 

SİVİL SAVUNMA BÜROSU

1.Sivil Savunma ile ilgili yazışmalar ve planlar. 
2.Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Komisyonu 


DERNEKLER BÜROSU 

1.Dernekler ile ilgili yazışmalar
2.Olağan genel kurul toplantılarının takibi


TÜKETİCİ SORUNLARI:

Tüketici sorunları ile ilgili yazışmalar

İNSAN HAKLARI BAŞVURU MASASI:

İnsan hakları ile ilgili yazışmalar, dilekçe kabulu

BİMER: 

Bimer ile ilgili yazışmalar koordinasyonun sağlanması.